környezetvédelmi, tanácsadó és szolgáltató kft.

Get Adobe Flash player

 

Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás 

A levegőtisztaság-védelmi bejelentésekről a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A bejelentési kötelezettség gyakorlatilag minden, a rendelet hatálya alá tartozó légszennyező forrásra vonatkozik.

  • Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás - LAL bejelentés

Új légszennyező pontforrás és diffúz forrás esetén un. levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás, röviden LAL alapbejelentés benyújtása szükséges. Új technológi esetén ez többnyire az üzemeltetési engedély iránti kérelemmel egy időben kerül benyújtásra. Amennyiben a technológában, vagy a kibocsátásokban változás áll be -például emisszió mérés után- LAL változásbejelentés benyújtása szükséges.

  • Légszennyezés mértéke éves bejelentés - LM bejelentés

Az engedélyköteles pontforrásokról évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év március 31-ig adatszolgáltatást kell teljesíteni. A szükséges levegős bevallást a légszennyezés mértéke (LM) éves bejelentési lapokon (pl.: borítólap, LM/PF, LM/TA) lehet megtenni a pontforrás üzemeltetőjének. Vállaljuk a meglévő engedély, mérési eredmények és a vezetett üzemnapló alapján az LM lapok gyors, pontos kitöltését.

  • Hatásterület lehatárolás, engedélykérelem elkészítése

A pontforrások emisszió mérésének elvégzését követően vállaljuk a levegőtisztaság-védelmi engedélyek megszerzése és meghosszabbítása érdekében a hatásterület lehatárolását és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmi előírásainak megfelelő engedélykérelmi dokumentáció elkészítését.

Felhívjuk az üzemeltetők figyelmét, hogy az engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli üzemeltetése, légszennyező forrásonként

1.000.000 Ft, míg az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem jelentése 200.000 Ft bírság kiszabásával jár. Kerülje el a bírságot! Bízza ránk a teljes körű ügyintézést, a méréstől az engedély megszerzéséig!


  • Környezetvédelmi tervfejezet készítése

A környezetvédelmi tervfejezet gyorsan elkészíthető, ha a tervezett beruházásról az építési, üzemeltetései tervek rendelkezésre állnak.
Környezetvédelmi tervfejezet elkészítését, környezetvédelmi végzettségű szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberek végezhetik. Megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkezünk a vonatkozó környezetvédelmi tervfejezet elkészítéséhez.

Környezetvédelmi tervfejezet szükségessége, célja:

A környezetvédelmi tervfejezetet akkor szükséges elkészíteni, ha az engedélyezendő tevékenység a környezetre káros hatással lehet, továbbá az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség szakhatóságként működik közre az engedélyeztetési eljárásban. A benyújtott engedélykérelmi dokumentáció mellett vagy részeként elkészített környezetvédelmi tervfejezet alapján adja ki szakhatósági állásfoglalását az illetékes felügyelőség. Különösen két engedélyezési eljárás során szükséges a környezetvédelmi tervfejezet elkészítése:

telepengedélyezési eljárás során telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatása érdekében

az építési engedélyezési eljárások bizonyos eseteiben,

Környezetvédelmi tervfejezet tartalma:

A környezetvédelmi tervfejezet részletesen tárgyalja a tervezett beruházásnak, az engedélyezendő létesítménynek, tevékenységnek a környezetbe történő várható kibocsátásait, a környezet állapotára várhatóan gyakorolt hatásait a környezetvédelem minden területén (pl. levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésvédelem, víz- és talajvédelem, védett természeti értékek, hulladékgazdálkodás, stb.). A környezetvédelmi tervfejezet tartalmi elemei:

a tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények bemutatása, különös tekintettel a környezeti veszélyforrásokra,

a telephely és a hatásterület érzékenysége környezeti elemenként,

a várható környezeti hatások becslése, jellemzése,

a tevékenységhez kapcsolódó környezetvédelmi előírások ismertetése.